AVÍS LEGAL

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es facilita la següent informació:

DADES IDENTIFICATIVES

Vostè està visitant el lloc web www.enginiabim.com titularitat d’ENGINIA BIM ENGINEERING S.L, amb domicili social a RONDA GUINARDO, 42 – P. 5 PTA. 1 (08025 BARCELONA) BARCELONA, amb NIF B16888158, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 48141 Folio 41, Secció GENERAL, Full 573632, d’ara endavant, el TITULAR.

Pot contactar amb el Titular per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: +34 623049612

Correu electrònic de contacte: info@enginiabim.com

USUARIS

Mitjançant aquest document posem en el seu coneixement els termes i condicions que regulen l’ús del lloc web i/o aplicació del Titular, així com dels serveis i continguts associats. Aquest ús implica l’adquisició de la condició de “usuari” i, amb aquesta condició, una sèrie de drets i obligacions.

Els efectes anteriorment descrits, l’informem que és de la seva responsabilitat accedir a les condicions legals inserides en aquest lloc web, així com a les polítiques de privacitat, cookies o, en el seu cas, condicions de venda i llegir-les detingudament. Recomanem:      

a. Que les visiteu cada vegada que pretengueu accedir o utilitzar els serveis i continguts del lloc i      

b. Que les imprimeixeu o emmagatzemeu en el vostre sistema una còpia.

ÚS DEL PORTAL

Aquest lloc web proporciona l’accés a una gran quantitat d’informació, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents al Titular o als seus llicenciants a les quals l’Usuari pot tenir accés.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal en els termes que es estableixen en aquest document. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’Usuari serà responsable de proporcionar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, se li pot proporcionar una contrasenya de la qual també serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el Titular ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Titular, dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • Utilitzar el lloc web ni les informacions que hi conté amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

El Titular es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el Titular no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

Tot allò relatiu al tractament de les seves dades personals es troba recollit en la Política de privacitat.

CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Titular és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del Titular o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibits la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del Titular.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’Usuari reconeix que l’ús del lloc web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, el Titular no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

 • La disponibilitat del funcionament del lloc web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
 • La finalitat per a la qual el lloc web serveix als objectius de l’Usuari.
 • La infracció de la legislació vigent per part de l’Usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
 • L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic perjudicial que pugui causar el sistema informàtic de l’Usuari o de tercers. L’entitat pren mesures per protegir el lloc web davant ciberatacs. No obstant això, no pot garantir que no es produeixin accessos no autoritzats per part de tercers. Per tant, correspon a l’Usuari disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 • L’accés fraudulent als continguts o serveis per part de tercers no autoritzats o, si s’escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol mena que aquests tercers puguin dur a terme.
 • Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés al lloc web i els danys produïts als Usuaris quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 • Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

En cas que hi hagi fòrums, l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, s’ha de tenir en compte que els missatges reflecteixen únicament l’opinió de l’Usuari que els remet, sent aquest l’únic responsable dels mateixos. En conseqüència, el Titular no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’Usuari.

MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA

El Titular es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es presten a través del mateix, com la forma en què aquests apareixen representats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

ENLLAÇOS

En el cas que en www.enginiabim.com s’incloguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs web, el Titular no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts ni assumirà cap responsabilitat pels continguts d’un enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests hipervincles i altres llocs web. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. No obstant això, si ENGINIA BIM ENGINEERING S.L tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual es remet o es recomana és il·lícita, o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, s’esborraran aquestes dades o s’inutilitzarà l’enllaç corresponent.

DRETS D’EXCLUSIÓ

El Titular es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

GENERALITATS

El Titular perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol ús indegut del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGIISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el Titular i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols del consumidor i usuari que resultin competents.

MENORS D’EDAT

Aquest lloc web dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i, per tant, no hauran d’enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dona aquesta circumstància, el Titular no es fa responsable de les possibles conseqüències que es poguessin derivar de l’incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix.

MESURES DE SEGURETAT – SSL

El Titular ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL (“Secure Sockets Layer”). Aquest certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar en un lloc web, independentment de la informació que s’estigui transmetent, com ara des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies, accessos a les àrees protegides, etc.

L’adreça del lloc web apareixerà en color verd, activant el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web al navegador de l’usuari.

Última revisió 01 de juny de 2023.